Privacyverklaring

De vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt is belangrijk voor ons. Dat vertrouwen is bepalend voor een goede onderlinge verstandhouding en voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan u. In deze privacyverklaring geven wij u informatie hoe wij uw gegevens behandelen en vertellen wij u over de rechten die u heeft.

1. Informatie over ons, de verwerkingsverantwoordelijke

Bedrijfsnaam WinBase Software en Adviezen BV
Adres Spaarndamseweg 90
Postcode / woonplaats 2021 CB  HAARLEM
Telefoonnummer 088 – 946 2273
Functionaris gegevensbescherming J.P. Schoon MBA
E-mailadres fg@winbase.nl

2. Doel en wettelijke basis voor de verwerking

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • het verwerken van uw aanvraag voor gebruikslicenties van onze applicaties Incura en Abakus, voor trainingen en evenementen;
  • het begeleiden van uw gebruik van onze softwareapplicaties, inclusief een eventueel overstaptraject van een andere softwareleverancier;
  • het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van informatie aan u, of het financieel afhandelen van de gebruiksovereenkomst.

Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met u vooraf overeengekomen.

Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en ons. Ook dienen we gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen rond vastleggen van financiële transacties en geldende bewaartermijnen.

3. Welke gegevens worden er opgeslagen en waar?

Van u worden contactgegevens en financiële gegevens (bankrekening) opgeslagen. Uw gegevens worden in een boekhoudprogramma binnen de EU en in een relatiebeheerprogramma in de Verenigde Staten opgeslagen. Met betrekking tot de laatste zijn door de leverancier adequate beveiligingsmaatregelen getroffen op basis van ‘Privacy Shield’.

4. Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij u ons op voorhand daartoe schriftelijke toestemming hebt gegeven.

5. De bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor financiële gegevens. Na deze bewaartermijn worden uw gegevens (zowel op papier als digitaal) door ons vernietigd.

6. Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking?

U heeft als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens.

Het recht op…
Inzage in dossier U heeft het recht om de van u opgeslagen persoonsgegevens in te zien en/of een papieren afschrift te vragen.
Rectificatie U heeft het recht om de door van u opgeslagen persoonsgegevens te veranderen.
Vernietiging U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe. Wij zijn wel verplicht geldende wetgeving rond bewaartermijnen na te leven.

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten kunt een verzoek richten aan ons op e-mailadres secretariaat@winbase.nl. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om uw verzoek juist, volledig en tijdig te verwerken.

7. Heeft u verder vragen over deze privacyverklaring?

Stuurt u ons dan een e-mail op e-mailadres secretariaat@winbase.nl. Mocht dit noodzakelijk zijn, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.