Kwaliteitsindicatoren

Abakus, FysioEPD, Landelijk EPD en kwaliteitsindicatoren

Er zijn op dit moment veel ontwikkelingen gaande op het gebied van het gebruik van een EPD in de zorg algemeen en daarbij ook in de Fysiotherapie. Gericht op de Fysiotherapie heeft het KNGF een Pakket van Eisen opgesteld waar een EPD volgens hen aan zou moeten voldoen. 

Daarbij is ook rekening gehouden met de eisen die het aansluiting op het landelijk EPD met zich meebrengen. Daarnaast zijn er kwaliteitsindicatoren opgesteld, die naast etalage-informatie en patiëntervaringen, betrekking hebben op het gebruikte EPD en de invulling daarvan door de fysiotherapeut.

Het KNGF is van plan om een keurmerk te gaan hanteren voor EPD systemen. EPD systemen die voldoen aan de eisen krijgen een KNGF keurmerk. De precieze keurmerkeisen waaraan wij als leverancier moeten voldoen zijn nog niet bekend. Echter, kijkend naar het algehele Pakket van Eisen zal Abakus zonder problemen aan deze eisen kunnen voldoen. Dit betekent onder andere ook dat met Abakus kan worden voldaan aan de kwaliteitsindicatoren. Met dit alles verwacht Abakus tevens aan te sluiten bij de ontwikkelingen die gaande zijn bij de Zorgverzekeraars.

Wat zijn kwaliteitsindicatoren?
In het algemeen kan gesteld worden dat kwaliteitsindicatoren een bijdrage leveren aan het inzichtelijk maken van de kwaliteit/prestaties die geleverd worden. Het is vanzelfsprekend van groot belang dat wel de juiste indicatoren gekozen worden. Zonder in detail op de indicator keuze in te gaan is het belangrijk zich bewust te zijn van het grote verschil tussen procesindicatoren en uitkomstindicatoren

Procesindicatoren
Zoals de naam al aangeeft meten deze indicatoren met name de wijze waarop processen zijn ingericht en de mate waarin deze processen in de praktijk worden nageleefd. Deze indicatoren voldoen het best bij routinematige handelingen. Ze gaan immers uit van het volgende idee;

  • Zorg dat de input hetzelfde is, dezelfde kwaliteit heeft (in ieder geval per categorie)
  • Zorg dat de handelingen hetzelfde zijn
  • Daarmee bereik je dan dat de output hetzelfde is, dezelfde kwaliteit heeft

Met mensen als input en professionals die zorg dragen voor het handelen (en daar hun continue veranderende kennis en ervaring bij gebruiken) zijn de eerste twee stappen vaak lastig op detailniveau in processen en protocollen te vatten (op een hoger aggregatieniveau kan dit natuurlijk prima, bijvoorbeeld in de richtlijnen).

Uitkomstindicatoren
Bij uitkomstindicatoren ligt de focus niet op het proces maar op de daadwerkelijke, meetbare, kwaliteit van het “product”. Bij het gebruik van uitkomstindicatoren ga je uit van de volgende werkwijze

  • Leg door het uitvoeren van onderzoek met behulp van meetinstrumenten de startsituatie van de patiënt zo goed en eenduidig mogelijk vast
  • Op basis van deze gegevens start de therapeut op basis van zijn of haar kennis en ervaring de behandeling, daarbij ondersteund door bijvoorbeeld richtlijnen
  • Door regelmatig opnieuw metingen te verrichten kan het effect van de behandeling gevolgd worden en kan de behandeling eventueel worden bijgesteld
  • Ook het al dan niet behalen van de behandeldoelen wordt mede bepaald door de uitkomsten van de gedane metingen

In feite kun je het werken met procesindicatoren vergelijken met het beveiligen van een druk kruispunt met verkeerslichten. Als de professionals (bestuurders) zich aan de door de verkeerslichten gesymboliseerde processen houden, zullen er geen ongelukken gebeuren maar de doorstroom op het kruispunt zal niet optimaal zijn. Zeker niet als het om vele stoplichten gaat …

Het werken met uitkomstindicatoren is in dat verband te vergelijken met het beveiligen van hetzelfde kruispunt door een rotonde aan te leggen. De professional (bestuurder) wordt ondersteund en geholpen bij het volgen van zijn route, maar er blijft een beroep gedaan worden op zijn professionaliteit en inzicht in de situatie.